Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej
do społeczeństwa wolnego od korupcji

Fundacja "Instytut Artes Liberales" (FIAL) we współpracy z ukraińską Międzynarodową Fundacją Badań nad Polityką Edukacyjną" (MFBPE) oraz Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim we Lwowie (UUK) realizuje grant przyznany przez Polską Fundację Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" (Fundacja Solidarności Międzynarodowej) w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012. Środki pochodzą z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekt nosi tytuł Od autonomii uniwersyteckiej i etyki akademickiej do społeczeństwa wolnego od korupcji (D014/WD/2012). Jego naczelnym zadaniem jest:
- analiza najskuteczniejszych praktyk antykorupcyjnych w ukraińskim szkolnictwie wyższym oraz
- opracowanie obliczonego na najbliższe lata programu walki ze zjawiskami korupcyjnymi w ukraińskim szkolnictwie wyższym przez wytworzenie odpowiednich procedur (na odpowiednich wzorcach) oraz opracowanie rekomendacji odnośnie zapobiegania korupcji w środowisku akademickim.

To zadanie może być osiągnięte przez:
1) Poprawę odporności uniwersytetów ukraińskich na procesy korupcyjne poprzez identyfikację podejmowanych przez ukraińskie środowiska akademickie działań antykorupcyjnych i wyselekcjonowanie modelowych dobrych praktyk;
2) Wsparcie dążeń ukraińskiego środowiska akademickiego do naprawy stosunków w uniwersytetach poprzez promocję kultury akademickiej tworzonej w UUK;
3) Wzmocnienie zaangażowania ukraińskich środowisk akademickich w aktywne przekształcanie swoich uczelni poprzez promowanie rozwoju wzorowanych na polskim know-how studiów typu MISH w tych uczelniach;
4) Wsparcie procesu konsolidacji ukraińskiego środowiska akademickiego dążącego do stworzenia transparentnego modelu funkcjonowania wyższych uczelni opartego na ich autonomii.

Żywimy nadzieję, że działania podejmowane FIAL i jej partnerów (MFBPE oraz UUK) w ramach grantu przyznanego przez Fundacji Solidarności Międzynarodowej zapewnią realizację zasadniczego zadania. Służyć mają temu m.in.:

 1. seminarium polsko-ukraińskie pt. "Podmiotowość studenta i nauczyciela w autonomicznym uniwersytecie" w dniu 22 października 2012 r. (Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Dobra 72);

  sprawozdanie z seminarium

  ukraińskie relacje z seminarium:
  http://ucu.edu.ua/news/8015/
  http://www.philosophy.ucu.edu.ua/news/index.php?nid=171


 2. międzynarodowe warsztaty/konferencja pt. "Od nowej kultury akademickiej do społeczeństwa obywatelskiego wolnego od korupcji", organizowana we Lwowie w dniach 9-10 listopada 2012 r. (Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, ul. Il. Świeńcickiego 17).

  Sprawozdanie - seminarium warszawskie oraz konferencja lwowska

  ukraińskie relacje z seminarium:
  plik z linkami


Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

«Artes Liberales» Institute Foundation, PL 00-497 Warsaw, Nowy Świat Str. 4
Phone: (+48 22) 628 79 08, Fax: 628 10 12, e-mail: ial@ial.org.pl