O Fundacji

O FUNDACJI

Fundacja „Instytut Artes Liberales” od początku istnienia jest swoistym „inkubatorem” innowacji w dziedzinie edukacji wyższej.

Powstała dla wspierania nowych metod edukacyjnych, zwłaszcza w duchu artes liberales, oraz dla wsparcia rozwoju działalności powstałego w 1992 roku Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (OBTA), a także zainicjowanych w środowisku OBTA (przekształconego później w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”) i powołanych w 1992 roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) oraz w 1996 roku – Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej (MSH).

Fundacja finansuje innowacje edukacyjne w okresie ich projektowania, wdrażania i testowania. W miarę sprawdzania się ich w praktyce akademickiej uzyskują one swoją autonomię i wrastając w strukturę Uniwersytetu przechodzą do finansowania ze środków uniwersyteckich.

Pierwszą innowacją finansowaną przez Fundację, która pomyślnie przeszła okres wdrożenia i testowania i stała się już integralną częścią Uniwersytetu Warszawskiego i innych uniwersytetów w niej uczestniczących, są Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne.

Drugą inicjatywą Fundacji, która od roku akademickiego 2017/2018 uzyskuje samodzielność organizacyjną w ramach Uniwersytetu i przechodzi do finansowania ze środków uniwersyteckich, jest Akademia »Artes Liberales«.

Obecnie największym innowacyjnym programem finansowanym przez Fundację jest Kolegium Artes Liberales i prowadzony pod jego auspicjami kierunek studiów artes liberales. Program ten, uzyskawszy wysokie oceny i uznanie jako „produkt eksportowy” polskiej kultury akademickiej, jest już na etapie stopniowego przejmowania jego finansowania przez Uniwersytet Warszawski.

Fundacja podejmuje coraz to nowe inicjatywy edukacyjne, które inspirowane są przez praktykę dotychczasowych programów, ale również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom szeroko pojętego otoczenia społecznego i gospodarczego w zakresie kształcenia obywateli przyszłości.

Kalendarium

Oto krótkie kalendarium dwudziestolecia Fundacji, która poprzez swoje innowacyjne programy edukacyjne wpisała się – mamy nadzieję – na trwale w rozwój edukacji i nauki w Uniwersytecie Warszawskim i całym systemie szkolnictwa wyższego w Polsce.

3 listopada 1997 r.

Ustanowienie przez Jerzego Axera i Jana Kieniewicza Fundacji „Instytut Artes Liberales

21 listopada 1997 r.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Fundacja o wpisaniu Fundacji do rejestru RF.

zobacz postanowienie ➞

Jej cel określono jako:
przyczynianie się do rozwoju nowych, w tym i eksperymentalnych metod edukacyjnych, szczególnie w dziedzinie humanistyki niestosowanej, powstawania i rozwoju jednostek naukowo-badawczych i edukacyjnych, w szczególności Uniwersytetu Warszawskiego, działających w tych dziedzinach oraz przyczynianie się do poznania i zachowania dziedzictwa śródziemnomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji helleńskiej i łacińskiej w Europie Środkowo-Wschodniej”.

1998 r.

Fundacja rozpoczyna finansowanie wdrożenia i testowania programu Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej.

1 stycznia 2002 r.

Podpisanie Porozumienia o współdziałaniu w zakresie inicjatyw edukacyjnych prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim oraz innych szkołach wyższych w Polsce i zagranicą przez Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” zawartego między Uniwersytetem Warszawskim a Fundacją „Instytut Artes Liberales”.

30 grudnia 2002 r.

Zakup siedziby Fundacji przy ul. Stefana Jaracza 10/28 w Warszawie.

7 grudnia 2004 r.

Fundacja uzyskuje status organizacji pożytku publicznego.

23 maja 2007 r.

Uchwała Senatu UW nr 211 uruchamiająca studia na kierunku artes liberales i powierzająca odpowiedzialność za ich prowadzenie konfederacji wydziałów tworzących Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych.

10 grudnia 2008 r.

Porozumienie zawarte między Uniwersytetem Warszawskim, The Endeavor Foundation (Nowy Jork) oraz Fundacją „Instytut Artes Liberales” w sprawie powołania w strukturze Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Kolegium Artes Liberales.

30 września 2009 r.

Uchwała Rady MISH, zlecająca administrowanie kierunkiem artes liberales w imieniu MISH-u Instytutowi Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” w związku z utworzeniem w jego ramach Kolegium Artes Liberales.

28 września 2016 r.

Uchwała Senatu UW nr 8, powierzająca od 1 października 2016 r. prowadzenie studiów na kierunku artes liberales Wydziałowi „Artes Liberales”, powstałemu z przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” (bez łączenia odpowiedzialności za kierunek z Kolegium MISH).

1 października 2017 r.

Przekazanie finansowania Akademii Artes Liberales – innowacyjnego programu wdrożonego i przetestowanego przez Fundację od roku 1999 – Uniwersytetowi Warszawskiemu, za pośrednictwem Wydziału „Artes Liberales”.

11 grudnia 2017 r.

Wprowadzenie zmian do Statutu i przyjęcie jego jednolitej, obowiązującej obecnie treści przez Radę Fundacji. Nowy Statut jest przygotowaniem do kontynuacji zadań Fundacji w przyszłości poprzez uściślenie zadań i sposobu pracy organów Fundacji. Rada Fundacji zmienia funkcje członków Zarządu Fundacji i powołuje dr Marię Wiśniewską na stanowisko wiceprezesa Zarządu Fundacji i powierza jej zadanie operacyjnego zarządzania Fundacją, a członkowi Zarządu, ks. prof. Andrzejowi Szostkowi, zadanie bieżącej analizy etycznych aspektów działalności Fundacji i przygotowywania w tym zakresie rekomendacji dla Zarządu i Rady Fundacji.

zobacz strukturę Fundacji ➞

OK
Ta strona używa plików Cookies
Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.