Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI „INSTYTUT ARTES LIBERALES 

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Fundacji z dnia 11 grudnia 2017 r.)

Fundacja „Instytut Artes Liberales”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona w roku 1997 przez Jerzego Axera i Jana Kieniewicza, przekonanych o wartości tradycji antycznej i dziedzictwa śródziemnomorskiego oraz ich przydatności dla harmonijnego rozwoju kultury europejskiej, z zachowaniem narodowej i etnicznej tożsamości poszczególnych państw, w celu wprowadzania nowych, eksperymentalnych metod edukacyjnych w szkolnictwie wyższym i w szkołach niższego szczebla.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może tworzyć oddziały zagranicą.
2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3.

Współpracując z podmiotami zagranicznymi Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4.

1. Celami Fundacji są:
1) przyczynianie się do rozwoju eksperymentalnych metod edukacyjnych, połączonych z badaniami naukowymi, szczególnie na pograniczu humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych,
2) wspieranie powstawania i rozwoju jednostek edukacyjnych i naukowo-badawczych, funkcjonujących w tych dziedzinach, w szczególności w Uniwersytecie Warszawskim.
2. Fundacja może sama lub we współpracy z innymi jednostkami lub osobami prowadzić wszelką inną działalność oraz wykonywać wszelkie inne czynności, jakie mogą być konieczne, pożyteczne, odpowiednie lub właściwe w ramach dążenia do osiągania i realizowania celów, o których mowa w ust. 1.
3. Działalność Fundacji nie będzie w żadnym stopniu dotyczyła działań propagandowych, czy innych form wpływania na ustawodawstwo, nie będzie też Fundacja uczestniczyła ani interweniowała (w tym w ramach działalności wydawniczej, czy dystrybucji oświadczeń) w żadnych kampaniach politycznych na rzecz jakiegokolwiek kandydata, ani przeciw takiemu kandydatowi.

§ 5.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) upowszechnianie i popularyzację nowych metod edukacyjnych, szczególnie mających charakter eksperymentalny, w dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych,
2) udzielanie osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub intelektualnej, umożliwiającej prowadzenie zajęć z zastosowaniem metod eksperymentalnych, a także umożliwiającej przystosowanie dotychczasowych programów do nowych wymogów metodologicznych;
3) upowszechnianie i popularyzację dorobku kulturowego i tradycji narodów, które żyły na terenach wokół Morza Śródziemnego oraz w Europie Środkowej i Wschodniej;
4) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej lub intelektualnej osobom lub jednostkom edukacyjno-badawczym, pragnącym zdobyć lub pogłębić wiedzę o językach, kulturze, sztuce, dorobku technicznym, myśli humanistycznej, społecznej i przyrodniczej, etyce, nauce, prawodawstwie i tradycjach ludów i narodów świata antycznego i ery nowożytnej, które żyły i żyją na terenach wokół Morza Śródziemnego oraz w Europie Środkowej i Wschodniej, a także przyczyniającym się do zachowania dziedzictwa kultury helleńskiej i łacińskiej;
5) dofinansowywanie działalności jednostek badawczych i edukacyjnych, w szczególności należących do Uniwersytetu Warszawskiego, działających w dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i przyrodniczych, udostępnianie tym jednostkom nowych programów edukacyjnych, a także przekazywanie sprzętu, niezbędnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych wedle tych programów;
6) wspieranie finansowe studiów doktoranckich zwłaszcza o charakterze interdyscyplinarnym i międzyobszarowym, w tym w formie stypendiów doktorskich
7) prowadzenie badań oraz działalności edukacyjnej w zakresie podstaw humanistyki, a także naukę języków narodów basenu Morza Śródziemnego oraz Europy Środkowej i Wschodniej (tak „martwych”, jak i „żywych”), szczególnie greki i łaciny;
8) ustanawianie stypendiów i grantów naukowych dla studentów i naukowców kształcących się lub podejmujących badania i doskonalących swoje umiejętności w zakresie odpowiadającym celom Fundacji oraz organizowanie i wspieranie służących temu praktyk i staży;
9) organizowanie i wspieranie finansowo, rzeczowo, organizacyjnie lub intelektualnie wymiany doświadczeń zawodowych lub naukowych w dziedzinach związanych z celami obranymi przez Fundację;
10) prowadzenie badań w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
11) organizowanie odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, paneli i innych form wymiany myśli, dialogu i edukacji;
12) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 6.

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga zysku.
2. Fundacja przeznacza swoje aktywa oraz dochód dzięki nim osiągnięty na cele Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne środki pozyskane w wyniku działalności Fundacji.
2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2000 PLN.
§ 8.
Dochody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn, spadków, zapisów;
2) subwencji osób prawnych;
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
4) dochodów z majątku Fundacji.

§ 9.

1. Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację jej celów, tylko z poszanowaniem woli spadkodawców i donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane
przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. Zarząd Fundacji nie może przejąć darowizny lub spadku, jeśli zobowiązania przewyższają wartość mienia przyjmowanego.

§ 10.

Zarządowi Fundacji zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji członkom organów lub pracownikom Fundacji oraz osobom, z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osom bliskim;
3) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których władzach zasiadają członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 11.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych w bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Władze Fundacji

§ 12.

Władzami Fundacji są: Rada Fundacji, zwana dalej „Radą” i Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

Rada Fundacji

§ 13.

1. Rada Fundacji składa się z nie mniej niż sześciu i nie więcej niż piętnastu członków, powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji nie może być łączone z zasiadaniem w składzie Zarządu Fundacji.
3. Do Rady Fundacji Fundatorzy wchodzą z mocy prawa.
4. Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
5. Fundatorzy mogą powołać honorowego Prezydenta i honorowych członków Rady Fundacji, w uznaniu ich zasług dla Fundacji. Mają oni wyłącznie głos doradczy i nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał przez Radę oraz nie są wliczani do liczby członków Rady Fundacji określonej w ust. 1.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
1) uprawomocnienia się wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa umyślnego;
2) rezygnacji z członkostwa;
3) śmierci;
4) likwidacji osoby prawnej reprezentowanej w Radzie;
5) odwołania członka przez Fundatorów.
7. Fundatorzy swoje uprawnienia, o których mowa w ust. 4 i 5 mogą jednogłośnie przekazać Radzie Fundacji. Przekazanie tych uprawnień może być w każdym czasie cofnięte również jednogłośną decyzją Fundatorów. Przekazanie uprawnień, jak i ich cofnięcie musi mieć formę pisemną.
8. Członkowi Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymuje on zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady.
9. Członek Rady Fundacji może kierować programami edukacyjnymi i/lub naukowymi, realizowanymi przez Fundację i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie na zasadach zgodnych z polityką kadrową Fundacji.
10. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim, z członkami Zarządu.

§ 14.

1. Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1) określanie kierunków działalności Fundacji i nadzór nad ich realizacją;
2) dokonywanie zmian Statutu Fundacji;
3) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu Fundacji oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
4) określenie regulaminu działania Rady oraz powoływanie komisji Rady;
5) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji, organizacji i regulaminów wewnętrznych Fundacji, w tym i zasad wynagradzania w Fundacji;
6) ocena pracy Zarządu Fundacji, rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji, stanu jej finansów i pozostałego majątku;
7) wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji;
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Fundacji oraz opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd.
2. Członkowie Rady Fundacji zobowiązani są do propagowania celów obranych przez Fundację oraz do służenia Fundacji pomocą w uzyskiwaniu przez nią środków i do nawiązywania kontaktów z partnerami Fundacji.

§ 15.

1. Pracę Rady Fundacji organizuje przewodniczący Rady, wybrany przez Radę zwykłą większością głosów, spośród jej członków, w głosowaniu tajnym, przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
2. Przewodniczącemu Rady Fundacji przysługuje tytuł „Prezydent” Fundacji.
3. Przewodniczący Rady Fundacji zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzeniom Rady przewodniczy wskazany przez niego członek Rady. W przypadku nieobecności Prezydenta lub niewskazania przez niego członka Rady do przewodniczenia posiedzeniu, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
4. Obsługę administracyjną prac Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.

§ 16.

1. Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 jej członków, przy czym wszyscy członkowie muszą być powiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady lub członka Rady wybranego na przewodniczącego posiedzenia.
3. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Rada Fundacji może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków elektronicznych bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, powoływania i odwoływania Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu oraz wykonywania uprawnień Rady, nadanych jej na podstawie par. 13 ust. 7.
6. Uchwały Rady Fundacji podpisuje przewodniczący posiedzenia.

Zarząd Fundacji

§ 17.

1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji na okres wskazany w uchwale.
2. Funkcje w Zarządzie Fundacji poszczególnym członkom wyznacza Rada Fundacji.
3. Pracę Zarządu Fundacji organizuje Prezes.

§ 18.

Prezes Zarządu Fundacji zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Pod nieobecność Prezesa posiedzeniom Zarządu przewodniczy Wiceprezes. Jeśli Prezes i Wiceprezes Zarządu są nieobecni i nie został wskazany przewodniczący z grona członków Zarządu, przewodniczącego posiedzenia wybierają obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§ 19.

1. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
3. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków elektronicznych bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 20.

1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i do jego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
1) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2) opracowuje coroczne i wieloletnie plany działania Fundacji;
3) zarządza jej majątkiem;
4) ustala wielkość zatrudnienia w Fundacji i określa wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody;
5) powołuje kierowników jednostek Fundacji;
6) powołuje, w porozumieniu z Uniwersytetem Warszawskim, dyrektorów programów edukacyjnych i/lub naukowych współfinansowanych przez Fundację.
3. Do oceny przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację, Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów spośród naukowców i praktyków oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 21.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Zarząd, działającym w granicach swojego umocowania lub dwóch pełnomocników ustanowionych przez Zarząd, działających łącznie w granicach swojego umocowania

§ 22.

1. Członkowi Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymuje on zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Zarządu.
2. Członek Zarządu może kierować programami edukacyjnymi i/lub naukowymi, realizowanymi przez Fundację i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie na zasadach zgodnych z polityką kadrową Fundacji.

Zmiana statutu

 § 23.

Zmian Statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków Rady, z własnej inicjatywy, po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji lub na wniosek Zarządu. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji, określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 24.

Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§ 25.

Połączenie z inną fundacją nie następuje, jeżeli mogłyby ulec zmianie istotne cele Fundacji.

§ 26.

Decyzję w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej ¾ członków Rady, z własnej inicjatywy, po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji lub na wniosek Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§ 27.

Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia swych celów lub wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 28.

1. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, przy obecności przynajmniej ¾ członków Rady, z własnej inicjatywy, po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji lub na wniosek Zarządu.
2. W przypadku likwidacji Fundacji, po zapłaceniu lub zarezerwowaniu środków na regulowanie wszelkich zobowiązań Fundacji i na pokrycie kosztów likwidacji, pozostające aktywa Fundacji będą rozdysponowane zgodnie z postanowieniem Rady Fundacji na wsparcie jednej lub więcej organizacji o podobnych celach. Aktywa Fundacji nie mogą być przekazane żadnej osobie fizycznej.

Postanowienia szczególne

§ 29.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nią lub dla samej Fundacji. Wyróżnienia te ustanawia Rada. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Rada na wniosek Zarządu.

OK
Ta strona używa plików Cookies
Dowiedz się wiecej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.