Interdyscyplinarność w humanistyce ISD AAL – uczestnicy

Interdyscyplinarnoć w humanistyce ISD AAL

 

 

 

Program sesji
Lista wykładowców

UCZESTNICY SESJI

 1. Dzmitry Vitsko, Białoru
 2. Iryna Darafeichuk, Białoru
 3. Ilya Serada, Białoru
 4. Iryna Bubłyk, Ukraina
 5. Mariya Kosytska, Ukraina
 6. Olga Krukenytska, Ukraina
 7. Sophiya Zhuk, Ukraina
 8. Justyna Kostarska-Seliga, Polska
 9. Barbara Napieralska, Polska
 10. Justyna Barańska, Polska
 11. Marta Jósewicz, Polska
 12. Dominik Stanny, Polska
 13. Katarzyna Tempczyk, Polska
 14. Anna Pavlovych, Polska
 15. Wojciech Dutka, Polska