Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna

Informacje ogólne

Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna (MSH) została powołana w 1996 r. z inicjatywy uczonych polskich i ukraińskich – w roku 2009 została przekształcona w Międzynarodową Szkołę Humanistyczną Europy Wschodniej (MSH EW). Od roku 2010 do chwili obecnej Dyrektorem Programowym MSH EW jest dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW. Więcej o historii Szkoły zob. na tej stronie.

Celem MSH EW jest stworzenie sieci współpracujących instytucji akademickich regionu. Wyjątkowość MSH EW zasadza się na jej programie, który zawiera w sobie całość dziedzictwa kulturalnego regionu, ze szczególnym naciskiem położonym na tradycjach śródziemnomorskich jako źródle jego kultury. Dużą uwagę przykłada się także do stwarzania studentom możliwości uświadamiania sobie ich własnej tożsamości w odniesieniu do etnicznych, religijnych i historycznych tradycji regionu.

Celem MSH EW jest popularyzowanie współczesnych teorii i metodologii nauk humanistycznych oraz – przede wszystkim – wspieranie nowej generacji badaczy w dziedzinach nauki, które w Europie Środkowej i Wschodniej były niedoceniane (zwłaszcza w ZSRR) a są zasadnicze dla odrodzenia się humanistyki. Oznacza to kształcenie specjalistów w paleografii, technikach wydawniczych, archiwistyce, językach klasycznych, hebrajskim, staroruskim itp. Zasadniczym celem jest stworzenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty, zdolnej do współpracy – i co za tym idzie – wyeliminowanie próżni, którą mogłaby wypełnić ideologia prymitywnego nacjonalizmu i etnocentrycznych złudzeń i klisz.

Od wielu lat MSH EW prowadzi szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną w dziedzinie nauk humanistycznych, z jednej strony skierowaną na wsparcie, a z drugiej na nawiązywanie ścisłych kontaktów naukowych z partnerami z krajów Europy Wschodniej. Od czasu założenia Szkoły zmieniło się bardzo wiele w warunkach pracy naukowej w krajach projektu, zmieniła się sytuacja międzynarodowa w ogóle, a to prowadzi do naturalnej reformy charakteru działań MSH EW.

Formy działania MSH EW proponowane od 2011 roku wiążą ściśle dydaktykę i badania naukowe; nacisk na element pierwszy lub drugi zależy od wybranej formy współpracy.

Badania naukowe

Kolejnym kierunkiem reform jest położenie większego akcentu na badania wspólne, które by zostawiały po sobie sprawdzalne wyniki i rozwijały potencjał naukowy i dydaktyczny, ale także uczyłyby młodych naukowców pracy zespołowej. Za sprawdzalne wyniki uznalibyśmy materiały dydaktyczne w różnej formie (publikacje papierowe, internetowe, systemy nauczania zdalnego), wspólnie organizowane konferencje naukowe, publikacje wyników badań, popularyzację wiedzy…. Wspólne projekty badawcze są bardziej elastyczną formą działania MSH EW w porównaniu z tradycyjną sesją, dlatego też mogą one być szczególnie przydatne w przypadku tematów specyficznych i/lub bardzo specjalistycznych. Ze względu na mniejszy nakład pracy organizacyjnej i mniejsze potrzeby finansowe uruchomienie takiej formy działania jest bardziej realistyczne, dlatego też Państwa do niej zachęcamy. Więcej o projektach badawczych.