Syberia: orientalizm, kolonializm i tożsamość inteligencji – uczestnicy

Syberia: orientalizm, kolonializm i tożsamoć inteligencji

Warszawa, 12-19 XI 2006 r.

Lista wykładowców
Program sesji

UCZESTNICY SESJI

 1. Natalia Yanishewska
 2. Andrii Strekhaliuk
 3. Oresta Danylyak
 4. Olha Anisimovych-Shevchuk
 5. Iryna Bryyovska
 6. Bohdana Nuriy
 7. Volha Koval
 8. Bogdan Getman
 9. Halyna Yanobytska
 10. Jarosław Kit
 11. Natalia Sureva
 12. Viktoriya Bogdanova