Filozofia nauki cz. I

Filozofia nauki

Lwów – Warszawa, 1-10.X.2007

sesja MSH

 

Lista wykładowców
Lista uczestników

PROGRAM SESJI

Cz. I. MYL I JĘZYK
Lwów, 1-7 października 2007

Poniedziałek, 1 października:
9.00 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 9.45 Rejestracja uczestników
9.45 – 10.00 Otwarcie konferencji

Kierownik sekcji ?. Zaricznyj
10.00 – 11.15 I. Lorenc Ejdetyka języka sztuki w ujęciu M. Merlau-Ponty’ego
11.15 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.00 W. Tkaczuk Język klasyczny a wiat kwantowy
13.00 – 14.00 Obiad

Kierownik sekcji W. Lorenc
14.00 – 17.00 W. Melnyk Ideały i normy poznania naukowego
J. Michalik O filozofii głosu
?. Rowenczak Pimiennoć jako odzwierciedlenie cywilizacji od czasów starożytnych do teraźniejszoci

19.00 Kolacja

Wtorek, 2 października
9.30 – 10.00 Śniadanie

Kierownik sekcji J. Gęgotek
10.00 – 11.15
F. Bacewycz Porodzenie mówienia w koncepcji lingwofilozoficznej O. Potebni

11.15 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.00 W. Lorenc Język z persperktywy filozofii hermeneutycznej Gadamera. Próba odczytania myli H.G. Gadamera: Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache
13.00 – 14.00 Obiad
Kierownik sekcji W. Melnyk
14.00 – 17.00 W. Skotnyj Wiedza naukowa: dychotomia racjonalnego i irracjonalnego
R. Wieczorek Antyrealistyczne argumenty z użycia języka
I. Zachara Specyfika tłumaczenia filozoficznego (z dowiadczenia przekładu z łaciny utworów profesorów Akademii Kijowsko-Mohylańskiej)

19.00 Kolacja

Środa, 3 października
9.30 – 10.00 Śniadanie
Kierownik sekcji W. Denysenko
10.00 – 11.15
J. Gęgotek Metafizyka w języku nauki
11.15 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.00 ?. Kaszuba Problem dwujęzycznoci w twórczoci Ołeksandra Potebni
13.00 – 14.00 Obiad
Kierownik sekcji I. Lorenc (posiedzenie odbędzie się w dużej Sali fizycznej,
ul.. Cyryla i Metodego, 8)
14.00 – 17.00
?. Wakarczuk Mechanika kwantowa w języku fizyki teoretycznej i eksperymentalnej
?. Kara Paradygmaty współczesnego mylenia
S. Hrabowska Fenomeny Piageta: mit czy rzeczywistoć?

19.00 Kolacja

Czwartek, 4 października
9.30 – 10.00 Śniadanie

Kierownik sekcji ?. Wakarczuk
10.00 – 11.15
J. Jadacki Argumentacja i perswazja w filozofii
11.15 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.00 ?. Zaricznyj Matematyka jako język nauk przyrodniczych i społecznych

13.00 – 14.00 Obiad

Kierownik sekcji J. Jadacki
14.00 – 17.00
?. ????????? ???????????? ???????? ?? ?????? ??????????? ??????
B. Dziobkowski Czy intensja wyznacza ekstensję?
?. Partyko Mówienie jako czynnik kształtowania się mylenia dziecka: argumenty za i przeciwko

19.00 Kolacja

Piątek, 5 października
9.30 – 10.00 Śniadanie

Kierownik sekcji ?. Kara
10.00 – 11.15
W. Strawiński Spory wokół pojęcia prawa nauki
11.15 – 11.45 Przerwa
11.45 – 13.00 ?. Biłyńskyj Struktura leksykonu mentalnego: przypadek czasowników i deverbatywów

13.00 – 14.00 Obiad

Kierownik sekcji W. Strawiński
14.00 – 17.00
K. Paprzycka Przekonania, intencje, oczekiwania
?. Hałecka Metamodel języka w badaniach reframingu dowiadczenia indywidualnego
R. Jakuc Nastawienie i wewnętrzna forma języka: problem interpretacji w psychologii i filozofii języka

19.00 Kolacja

Sobota, 6 października

Program kulturalny

Cz. II
METAFORY W DYSKURSIE HUMANISTYCZNYM, W MÓWIENIU PUBLICZNYM I W MOWIE POTOCZNEJ

WARSZAWA, 8-10.10.2007

WTOREK 9 PADZIERNIKA

 

 

  9: 30 – 11: 30

Otwarcie spotkania
Jerzy Axer, Jerzy Molas, Jolanta Sujecka, Zbigniew Kloch

Sesja przedpołudniowa

Moderator: Zbigniew Kloch
Borys Uspienskij,
Europe as a Metaphor and Metonymy in relation to the History of Russia
Stanisław Gajda, Metafora w dyskursie naukowym
Grzegorz Grochowski, Metafora w dyskursie teoretycznoliterackim

 

 

  11.30 – 11.45

12:05 – 12:20

Przerwa na kawę

 

 

  11.45-13.15

12:05 – 12:20

Bohdan Jałowiecki, Wytwarzanie przestrzeni jako metafora
Joanna Kurczewska, Sposoby metaforyzacji (konceptualizacji)przestrzeni uniwersalnej i lokalnej
Wojciech Józef Burszta, Nacjonalistyczne metafory pokrewieństwa

 

 

  13:15 – 14:15

Dyskusja

 

 

  14:15 – 15: 30

Przerwa na obiad

 

 

  15:30 – 17:00

Sesja popołudniowa
Moderator: Danuta Ulicka

Wojciech Tomasik, Metafora i nowoczesnoć
Maciej Falski, Duch gotyku i horyzont intelektualny, czyli jak wyrazić to, co niewyrażalne
Łukasz Wróbel, Krytyka rozumu podzielonego (o derridiańskim konceptyzmie)

 

 

  17:00 – 17:15

Przerwa na kawę

 

 

  17:15 – 18:15

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Biologia literatury według formalistów. Przypadki Borysa Jarcho i Władimira Weidlego.
Magdalena Zawisławska, Zbuntowana komórka – metafory w języku biologii

 

 

  17:15 – 19:15

Dyskusja
ŚRODA 10 PADZIERNIKA

 

 

  9:00 – 10:30

Sesja przedpołudniowa
Moderator: Joanna Kurczewska
Andrzej Szpociński
, Wizualizacja pamięci przeszłoci jako problem badawczy
Małgorzata Melchior, Metafory przestrzenne jako pojęcia naukowe w pismach Stanisława Ossowskiego
Danuta Ulicka, Dlaczego chronotop u Bachtina nie jest metaforą

 

 

  10: 30 – 10:45

Przerwa na kawę

 

 

  10:45 – 11:45

Jolanta Sujecka, Przestrzeń jako metafora w dialogu pojęć między Bałkanami i Europą
Jerzy Molas, Historia języka jako bań o narodzie

 

 

  11:45 – 12:45

Dyskusja

 

 

  12:45 – 14:00

Przerwa na obiad

 

 

  14:00 – 15:30

Sesja popołudniowa
Moderator : Małgorzata Melchior
Piotr Mitzner
, Metafora idzie na wojnę. Uwagi nad tekstami napisanymi w Warszawie w latach 1939 – 1944
Dorota Krawczyńska, Zagłada – rzeczywistoć bez metafor
Tomasz Łysak, Granice figuratywnoci w literaturze o Zagładzie

 

 

  15:30 – 15:45

Przerwa na kawę

 

 

  15:45 – 16:45

Jacek Leociak, Liczba ofiar jako metafora w dyskursie o Zagładzie
Teresa Dobrzyńska, O metaforze inaczej. Podsumowanie

 

 

  16.45 – 17.45

Dyskusja

 

 

  18. 00 – 20.00

PANEL
STWARZANIE ŚWIATÓW CZY OPIS RZECZYWISTOŚCI TEKSTOWEJ.
Metafora w dyskursie naukowym ostatnich lat

Moderator : Zbigniew Kloch
Uczestnicy Panelu:
Jerzy Axer, Małgorzata Borowska, Wojciech Józef Burszta, Stanisław Gajda, Zbigniew Greń, Grzegorz Grochowski, Zbigniew Kloch, Jolanta Sujecka, Danuta Ulicka.