Co to jest Śródziemnomorze? – perspektywa Europy Środkowowschodniej

Co to jest Śródziemnomorze? – perspektywa Europy Środkowowschodniej
Warszawa, listopad-grudzień 2005

Lista wykładowców
Lista uczestników

Program sesji (Warszawa 23.11-04.12.2005)

23 listopada (roda)
Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW, Nowy Świat 69, klatka B, IV p.
Przyjazd uczestników
Sprawy organizacyjne: 12.00-15.00

24 listopada (czwartek)
Orodek Badań nad Tradycją Antyczną UW, Nowy Świat 69, klatka B, IV p.
9.30-10.30
Sprawy organizacyjne

Pałac Potockich, Sala Balowa, Krakowskie Przedmiecie 32
10.30 Otwarcie sesji

11.00-12.00
Prof. Witold Wołodkiewicz (OBTA UW)
Dziedzictwo prawa rzymskiego w Europie Środkowo-Wschodniej (wykład z dyskusją)

12.00-12.30
Kawa/herbata

12.30-14.00
Dr Ihor Skoczylas (UKU)
Łacina w kręgu Kocioła Wschodniego Rzeczypospolitej: propozycja Zachodu, wewnętrzna adaptacja i narzędzie komunikacji z wiatem romańskim
wykład z dyskusją

25 listopada (piątek), Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, Krakowskie Przedmiecie 26/28

10.00-12.00
Latinitas między Adriatykiem i Bałtykiem (Rzeczpospolita i kraje Korony Św. Stefana)
(w jęz. angielskim)
Moderatorzy: Prof. László Szörényi (Institute for Literary Studies, Hungarian) i Prof. Jerzy Axer (OBTA UW)
Udział wezmą: Prof. Gábor Klaniczay (Collegium Budapest), Prof. László Havas (Debrecen, Department of Classical Studies, president of the Hungarian Association for Neo-Latin Studies), Prof. Gábor Kecskeméti (Budapest, HAS, Institute for Literary Studies, editor of the Camoenae Hungaricae), Péter Kasza (Szeged, PhD-fellow, Department for NeoLatin Studies), Enikő Békés (PhD-fellow, Institute for Literary Studies, organiser of the IANlS conference), dr Dariusz Kołodziejczyk (Instytut Historyczny UW), Prof. Giovanna Brogi-Berkoff Università di Napoli L’Orientale), Prof. Walter Ludwig (University of Hamburg)

12.00-12.30
Kawa/herbata

12.30 -14.00
Prof. em.Walter Ludwig (University of Hamburg)

The Origins of the Educational Journey in Renaissance Humanism (wykład w jęz. angielskim)

Dyskusja

26 listopada (sobota)
objazd naukowy Antyk w W-wie (Prof. Jerzy Miziołek)

27 listopada (niedziela)

28 listopada
Warsztat edukacyjny: Terytorializm i tożsamoć, Instytut Slawistyki PAN/ OBTA UW
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, s. 256

10.15 – 12.05
Otwarcie spotkania (Opening of the workshop)
Jan Malicki, Zbigniew Greń, Jolanta Sujecka

MODUŁ I
Moderatoratorzy: Wojciech Józef Burszta i Jan Malicki

Joanna Kurczewska
O istotnoci i nieistotnoci granic. Dwa spojrzenia na przestrzeń. Przestrzeń jako wartoć kulturowa i polityczna (On the Significance and insignificance of boarders: Two views on territory. Territory as a cultural and political value)

Ferid Muhić,
Topografia wiadomoci. Wyspiarskoć i kontynentalnoć w bałkańskich modelach kulturowych (Topography of consciousness; the peninsular and the continental in the cultural patterns of the Balkans)

Mykoła Riabczuk
Czy poszerzyła się Druga RzeczPospolita do granic Pierwszej we współczesnej Ukrainie? Polityczne wybory i huntingtonowskie podziały – krytyczne spojrzenie (Did the Second Rzecz Pospolita expand to the borders of the First RP in contemporary Ukraine as a result of political choices? – a critical look)

Jerzy Axer
Filhellenizm i tożsamoć europejska (XVIII – XX wiek) (Philhellenism and European Identity)

12.05-12.20
przerwa na kawę (coffee break)

12.20-13.40
Kwiryna Handke

Językowe wyznaczniki terytorialnej tożsamoci (Linguistic markers of territorial identity)

Andrzej Szpociński
Kultury bliskie i dalekie (Close cultures, distant cultures)

Katica Kjulavkova
O różnorodnoci identyfikacji na przykładzie kultury macedońskiej (Immanent diversity of Identity. Macedonian example)

Małgorzata Melchior
Zakorzenienie w miejscu, zakorzenienie w pamięci. Na przykładzie tożsamoci polsko-żydowskiej (Rooting in a place, rooting in memory)

13.40-14.40
dyskusja (discussion)
14.40 – 15.40
przerwa na obiad (lunch break)

MODUŁ II

15.40- 16.40

Moderator: Anna Zielińska

Wojciech Burszta
Metonimiczne i metaforyczne wymiary tożsamoci (Identity. The metonymical and metaphorical dimension)

Barbara Törnkvist-Plewa
Identyfikacje kulturowe i narodowe na pograniczach. Refleksje nad modelem identyfikacji w Kultury narodowe u korzeni Antoniny Kłoskowskiej (Cultural and national identifications in border areas: Reflections on the model of identification in Kultury narodowe u korzeni by Antonina Kloskowska)

Anna Engelking,
Wokół białoruskiej tutejszoci. Pytania stare i nowe (Around the Belarus local identity: Questions old and new)

16.40 – 16.55
przerwa na kawę (coffee break)

16.55 – 17.55
Krzysztof Jaskułowski,

Konsumowanie narodowego terytorium. Tożsamoć, terytorium i kultura popularna (Consuming National Territory: Identity, territory and popular culture)

Aleksandra Hnatiuk
Gente Ruthenus, natione Polonus – dzieje sformułowania (Gente Ruthenus, natione Polonus: history of the expression)

Jolanta Sujecka
Slavia Balcanica, Slavia Meridionalia, Slavia Macedonica. Trzy aspekty przestrzeni albo próba typologii miejsc (Slavia Balcanica. Slavia Meridionalia, Slavia Macedonica: Three aspects of the time-space continuum or the typology of sites)

17.55 – 18.55
dyskusja (discussion)

29 listopada (wtorek)

MODUŁ III
Moderator: Konstanty Gebert

9.30 – 11.00

Mila Santova
Konstrukcje tożsamoci i pamięci zbiorowej – trzy przykłady miast europejskich: Bansko (Bułgaria), Binche (Belgia) i Piza (Włochy) (Construction de l’identité collective et memoire – trois exemples européens)

Jan Rychlik
Tożsamoć ludnoci Macedonii Piryńskiej i Słowacji Morawskiej [Przykłady różnych sposobów kształtowania się tożsamoci terytorialnej] (Identity of the People of Pirin Macedonia, Moravia and Moravian Slovakia [examples of different ways Territorial Identity can be formed])

Nikolay Aretov
Granice tego, co bułgarskie, z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej w XIX wieku (The boundaries of the Bulgarian: A look from inside and outside. Z. Stoyanov and K. Jireche)

Rigels Halili
To nasze, a to ich kształt ziem albańskich w pismach Mid`hata Frashëriego Słowianie i Albańczycy i Kwestia Epiru (This belongs to us, that belongs to them. Albanian Lands in the writings of Mid`hat Frashe)

11.00 -11.15
przerwa na kawę (coffee break)

11.15 -12.20

Christian Voss
Wielka Macedonia jako mental map w XX i XXI wieku (The Great Macedonia as a Mental map in the 20th and 21st centuries)

Jerzy Molas
Między Wielką Serbią, Chorwacją i Bonią a małą ojczyzną – lady tożsamoci terytorialnej w nieistniejącym języku (Between Great Serbia, Croatia and Herzegovina and a small homeland: traces of territorial identity in a language which no longer exists)

Nataąa Avramovska
Czasoprzestrzeń i tożsamoć w kulturze (To come to the world to come to the language. The time-space continuum and identity in culture)

12.20 – 13.20
dyskusja (discussion)
13.20 – 15.00
przerwa na obiad (lunch break)

MODUŁ IV
15.00 – 16.00

Moderator: Anna Engelking

Biljana Sikimić
Nowe pogranicze na Bałkanach i mniejszoć cygańska Banyash/ Karavash (The new Balkan frontiers and Banyash/Karavlach minority)

Adam Balcer
Romowie, Ashkali, Egipcjanie – ludnoć pochodzenia romskiego w Kosowie w poszukiwaniu tożsamoci (Romanies, Ashkhali, Egiptians – Kosovo inhabitants of Romany origin in search of identity)

Marcin Luba
Nijazi Limanoski o Islamie i tożsamoci narodowej macedońskojęzycznych muzułmanów (Nijazi Limanoski and National Identity of the macedonian Speaking Muslims)

16.00- 16.20
przerwa na kawę (coffee break)

16.20- 17.20

Jolanta Mindak-Zawadzka
O tutejszoci na pograniczu albańsko-słowiańskim (On local identity on the Albanian-Slavic border)

Tanja Petrović
Serbowie w słoweńskim regionie Bela Krajina: Między terytorium, narodowocią a państwem (Serbs in the Slovenian Region of Bela Krajina: Between territory, nation and state)

Magda Lubańska
Sąsiedztwo w systemie koegzystencji muzułmańsko-prawosławnej społecznoci lokalnej w Rodopach (Neighbourliness in the system of Muslim-Orthodox Christian coexistence of the local community of the Rodop mountains)

17.20 – 18.20
dyskusja (discussion)


30 listopada

MODUŁ V
Moderatorzy: Jolanta Sujecka, Aleksandra Hnatiuk

9.30- 10.30

Lilla Moroz-Grzelak
Specyfika pogranicza Boni i Hercegowiny a kwestia tożsamoci boniackiej (Characteristic features of the borderland between Bosnia and Herzegovina and the question Bosnian Identity)

Agnieszka Gucka
Świadomoć przynależnoci etnicznej mieszkańców Vojnoj Krajiny (Pogranicza wojskowego) od XVII w. Rys historyczny (Ethnic awareness of the population of Vojna Krajina (The Military Border) since 17th century: a historic outline.)

Danuta Bartkowiak
Kotor – klucz do polityki bałkańskiej. Etniczne i polityczne problemy Kotoru (XIX/XX w.) (Kotor – the key to the Balkan policy. Ethnic and political problems of Kotor in XIX/XX Century)

10.35- 10.50
przerwa na kawę (coffee break)

10.50- 11.30

Anna Wylęgała
Tożsamoć młodych rosyjskojęzycznych Polaków we współczesnym Lwowie: czy regionalizm? (Young Russian-speaking Poles in contemporary Lviv: a case of regional identity)

Longin Graczyk
Tożsamoć poza terytorium? Mniejszoci etniczne w wirtualnej przestrzeni (Identity outside a territory? Ethnic minority in a virtual space continuum)

11.30 – 12.30

dyskusja i podsumowanie warsztatu (discussion and round-up of the workshop )

Pałac Potockich, Sala Balowa, Krakowskie Przedmiecie 32

13.30-14.30
Prof. Dariusz Kołodziejczyk (Instytut Historyczny UW)
Imperium Osmańskie jako Rzym

14.45-15.45
Prof. Jerzy Axer (OBTA UW)
Co to jest Europa Środkowo-Wschodnia z punktu widzenia recepcji kultury antycznej?

1 grudnia (czwartek)

s. 1 ISNS, Nowy Świat 67
11.30-13.00
Dr Anna Skolimowska (OBTA UW)
Dantyszek i korespondenci z Europy Środkowo-Wschodniej

2 grudnia (piątek)

9.30-11.00
Prof. Małgorzata Borowska (OBTA UW)
Hellada – Bizancjum – Grecja – ciągłoć i nieciągłoć tradycji

Sala konferencyjna OBTA UW

3 grudnia (sobota), Pałac Potockich
10.00-12.00
Panel: Co to jest cywilizacja ródziemnomorska?
Prof. Jan Kieniewicz (OBTA UW) (moderator), Prof. Janusz Danecki (Instytut Orientalistyczny UW), Prof. Piotr Salwa (OBTA UW)

Zakończenie sesji