Jak zgłosić wspólny projekt badawczy

Osoby zainteresowane udziałem we wspólnych projektach mogą się zapisywać do tematycznych grup badawczych forum MSH i przygotowywać propozycje projektów już w ramach tych grup, albo dołączać do istniejących projektów, które są w początkowym albo średnim stadium zaawansowania.

Każdy zgłoszony projekt będzie recenzowany przez ekspertów w danej dziedzinie. Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany (całościowo lub po poprawkach), uczestnicy zespołu otrzymają rekomendację do ubiegania się o stypendium IBI AL/ MNiSW na czas realizacji projektu w Polsce. W miarę możliwości zespołowi udzieli się dalszej pomocy merytorycznej i dydaktycznej w realizacji projektu. W ramach LBN można organizować otwarte warsztaty bądź konferencje wokół tematu. Pomagamy także w elektronicznym publikowaniu wyników projektu. Taki etap startowy może być dobrym polem do eksperymentowania przed zgłoszeniem projektu (lub jego kontynuacji) jako wniosku o międzynarodowy grant badawczy.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do doktorantów z Białorusi, Rosji i Ukrainy. W ograniczonym zakresie możemy przyjmować także studentów 5-go roku albo osoby ze stopniem doktora (kandydata nauk). Dla zgłoszenia potrzebny jest zespół składający się z co najmniej trzech osób. Tematyka badań prowadzonych przez te osoby powinna zawierać element wspólny.

W zgłoszeniu należy podać:

  • temat projektu, krótki opis jego celu (do 250 słów),
  • opis stanu badań nad tematem (do 400 słów),
  • proponowane metody realizacji (do 300 słów),
  • strukturę projektu tj. informację, z jakich części/etapów projekt będzie się składał,
  • horyzont czasowy realizacji projektu (jego części/etapów),
  • oraz wyniki projektu (do 500 słów).

Do stanu badań można dołączyć bibliografię.

Do wyników projektu można zaliczyć wspólnie opracowane materiały dydaktyczne w różnej formie (publikacje papierowe, internetowe, systemy nauczania zdalnego); wspólnie organizowane konferencje naukowe, publikacje wyników badań, ich popularyzację przez otwarte encyklopedyczne źródła internetowe.

Każdy z uczestników powinien opisać swój indywidualny udział w podanym projekcie wspólnym. Należy także wybrać miesiąc(e) wspólnych prac w Polsce (poza okresem wakacyjnym: sierpniem).

Grupa musi uzyskać pisemne poparcie osoby lub osób ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego ze środowiska naukowego w Polsce, wyrażających gotowość podjęcia się opieki nad projektem w razie jego akceptacji przez Komisję.

Wsparciem finansowym projektu może być stypendium na pobyt w Polsce. Aby się o nie starać, należy wypełnić zgłoszenie na stronie http://www.al.uw.edu.pl/pl-309 oraz wysłać wszystkie wyliczone tam niezbędne dokumenty, a także zaznaczyć w zgłoszeniu, że jest to część zgłoszenia grupowego. W p. 22 (projekt badawczy) należy zdefiniować indywidualny wkład we wspólny projekt. Koordynator grupy winien (razem ze swoim zgłoszeniem) wysłać także wspólny projekt i listę uczestników. Sugerujemy wszczynanie procedury po wstępnym podaniu i uzgodnieniu wspólnego tematu badawczego (temat, opis, lista uczestników). Wszystkie dokumenty należy przesyłać na adres: staze@al.uw.edu.pl.