Uniwersytet a elity społeczne

Uniwersytet a elity społeczne

Seminarium dla doktorantów
prowadzone wspólnie przez
Instytut Społeczeństwa Wiedzy przy współpracy z Fundacją Rektorów Polskich
oraz Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
przy współpracy z Fundacją Instytut Artes Liberales

Podstawowe informacje o przedsięwzięciu:

 • Seminarium w roku akademickim 2008/2009, w semestrze letnim
 • Uczestnicy: słuchacze z IBI AL., poza nimi uczestnicy biorący udział w seminarium
  prowadzonym w ISW w latach ubiegłych.
 • Zaliczenie zajęć dla uczestników, którzy go potrzebują: na podstawie obecnoci oraz
  referatu lub eseju na temat związany z problematyką seminarium lub wiadectwo
  uczestnictwa dla osób nie potrzebujących zaliczeń;
 • 15 godzin wykładowych w semestrze. To oznacza 3 posiedzenia całodniowe (5 godz.
  lekcyjnych zajęć) w semestrze o następującym schemacie:
  • Sesja I: wystąpienie wybitnego eksperta w dziedzinie seminarium (wskazuje
   FRP) + koreferat/komentarz innego referenta (wskazuje IBI AL.) + dyskusja
   (2 godz.)
  • Przerwa
  • Sesja II: drugie wystąpienie dotyczące tematyki seminarium (wskazuje FRP)
   + koreferat/komentarz innego referenta (wskazuje IBI AL.) + dyskusja (ok.
   1,5 godz.)
  • Sesja III: wystąpienie referenta relacjonującego aktualne wydarzenia, pozycje
   literaturowe, aspekty/dobre praktyki dotyczące tematu głównego seminarium,
   i/lub referaty doktorantów (jeli będą zgłoszenia) + dyskusja (1,5 godz.)
 • Pod koniec roku (lub we wrzeniu) możliwa także konferencja ogólnopolska dla
  szerszego grona uczestników wraz z publikacją zawierającą referaty konferencyjne i
  seminaryjne, recenzowana.
 • Temat na semestr letni 2008/09: Uniwersytet a elity społeczne. Program
  poszczególnych posiedzeń poniżej.
 • Dni posiedzeń: poniedziałki, g. 11 – 15.15 (5 godzin lekcyjnych)
 • Po jednym posiedzeniu w marcu, kwietniu i maju.

Program seminarium w semestrze letnim r. ak. 2008/2009
Posiedzenie marcowe: 16 marca 2009

11:00 – 12.30
Sesja I: Elita społeczna: charakterystyka zakresowa i funkcjonalna: referent prof. R.
Siemieńska, koreferent prof. J. Kieniewicz
12:30 – 13:00 przerwa na kawę
13:00 – 15:15
Sesja II: Etos akademicki a etos obywatelski : referent prof. E. Chmielecka , koreferent
prof. J. Hołówka
Sesja III: Aktualnoci: wprowadzenie: prof. J. Woźnicki
Posiedzenie kwietniowe: 6 kwietnia
11:00 – 12.30
Sesja I: Misja uniwersytetu – referent prof. A. Szostek, koreferent prof. A. Wąsowicz
12:30 – 13:00 przerwa na kawę
13:00 – 15:15
Sesja II: Zaufanie jako czynnik kształtujący relacje w szkolnictwie wyższym – referent
prof. P. Sztompka, koreferent prof. J. Axer
Sesja III: Aktualnoci – studenci i doktoranci o propozycjach zmian w szkolnictwie
wyższym (P. Rzodkiewicz i K.Martowska).
Posiedzenie zamykające: 1 czerwca 2009 r.
11:00 – 12.30
Sesja I: Strategie uniwersytetu w tworzeniu elit społecznych: referent prof. J. Jóźwiak,
koreferent prof. B. Bokus
12:30 – 13:00 przerwa na kawę
13:00 – 15:15
Sesja II: Zadania edukacyjne uniwersytetu: dwie perspektywy: referent prof. M.
Wójcicka, koreferent prof. A Koźmiński.
Sesja III – Aktualnoci wprowadzenie prof. E. Chmielecka

Rada Programowa seminarium – skład na rok akademicki 2008/2009
1. prof. Aldona Andrzejczak (UE Poznań)
2. prof. Jerzy Axer (IBI AL)
3. prof. Wojciech Cellary (UE Poznań)
4. prof. Ewa Chmielecka (FRP)
5. prof. Marek Frankowicz (UJ)
6. prof. Janina Jóźwiak (SGH) – Przewodnicząca Rady
7. prof. Jan Kieniewicz (FIAL )
8. Andrzej Kraniewski (FRP)
9. prof. Kazimierz Krzysztofek (UAM)
10. dr Krzysztof Leja (PGd)
11. prof. Józef Lubacz (PW)
12. prof. Renata Siemieńska (UW)
13. prof. Kazimierz Sowa (UJ)
14. prof. Jerzy Woźnicki (ISW)
15. prof. Maria Wójcicka (UW)