“Słowo — obraz — polityka w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (wraz z zadaniem dla kandydatów)”

Słowo – obraz – polityka w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Program sesji:

wykład:

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – słowo i myl

   [prowadzenie Anna Grzekowiak-Krwawicz, 5 dwugodzinnych wykładów,]

konwersatorium:

Symbolika polityczna w sztuce polskiej XVI-XVIII w

   .
   [prowadzenie Magdalena Górska, 5 dwugodzinnych zajęć]
  wymierny efekt pracy: opracowanie przez każdego uczestników analizy wybranego źródła ikonograficznego

warsztaty:

Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów

   – analiza wybranych tekstów [prowadzenie Anna Grzekowiak-Krwawicz, 5 zajęć godzinnych + indywidualne konsultacje]
  wymierny efekt pracy – indywidualne opracowanie przez uczestników interpretacji wybranego tekstu źródłowego

Przygotowanie do sesji:

opracowanie próby interpretacji jednego z przedstawionych tekstów źródłowych (2 – 3 strony)


 

Libera respublica quae sit? [1606 pismo z okresu rokoszu Zebrzydowskiego] podstawa: Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606 – 1608, wyd. J. Czubek, t. 2: Kraków 1918, s. 403 – 409

Literatura pomocnicza:
E. Opaliński, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587 – 1652, Warszawa 1995, s. 80 – 121
Ważniejsze problemy na które należy zwrócić uwagę:
– Jaka wizja ustroju idealnego wyłania się z pisemka
– Kto/co wg autora jest suwerenem w państwie
– Jak autor widzi rolę 3 stanów Rzeczypospolitej
– Najwyższe wartoci cenione przez autora


 

Andrzej Maksymilian Fredro, Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta Gedani 1660, fragment powięcony obronie liberum veto w przekładzie F. Wujtewicz

podstawa: Filozofia i Myl Społeczna XVII wieku, opr. Z. Ogonowski, t. 1, s. 301 – 307

Literatura pomocnicza:
Z. Ogonowski, Nad pismami A.M. Fredry w obronie liberum veto, w: tenże, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej, Warszawa 1992

Ważniejsze problemy na które należy zwrócić uwagę:
– Argumenty Fredry w obronie veto
– Król a veto
– Veto a wolnoć
– Stosunek autora do zasady większoci
– Ocena moralna uczestników walk politycznych
– Erudycja klasyczna autora – rola odwołań do starożytnoci


 

Stanisław Konarski, O skutecznym rad sposobie, fragment tomu II (Warszawa 1761)

podstawa: S. Konarski, Pisma wybrane, opr. J. Nowak-Dłużewski, Warszawa 1955, t. 1, s. 216 – 222
Literatura pomocnicza:
– W. Konopczyński, Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Warszawa 1966, s. 170 – 192
– J. Łukowski, Od Konarskiego do Kołłątaja – czyli od realizmu do utopii, [w:] Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku, red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska, Warszawa 1994

Ważniejsze problemy na które należy zwrócić uwagę:
– Argumenty przeciw veto
– Dwie koncepcje wolnoci – Konarskiego i zwolenników veto
– Veto – wolnoć, czy tyrania
– Rozumienie równoci
– Veto a równoć
– Erudycja klasyczna autora – rola odwołań do starożytnoci