Seminaria syberyjskie 2012

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Институт междисциплинарных исследований “Artes Liberales” и Рабочая Польско-Сибирская Группа “Пограничье цивилизаций” приглашают принять участие в Сибирских семинарах 2012 ( в рамках Программы AcademiainPublicDiscourse. Poland-Russia:OpeningtheWindow)
Тема:
“Пограничье культур, культуры Пограничья. Старые проблемы – новый вызовы”.
Время и место проведения:
Май – июнь 2012, Польша, Варшава, Институт междисциплинарных исследований “Artes Liberales” Варшавского университета.
Координация:
проф.Ян Кеневич (Варшава)
проф. Зоя Морохоева (Варшава)
Проводят:
проф.Асалхан Бороноев (Санкт-Петербург)
доктор Николай Екеев (Горно-Алтайск)
доктор Вероника Симонова (Санкт-Петербург)
проф.Ульяна Винокурова ( Якутск)
Принимают участие:
доктор Альберт Явловски (Варшава)
доктор Иван Пешков (Познань)
Рабочий язык – русский.
Слушатели семинара получают диплом Международной Гуманитарной Школы Центральной и Восточной Европы и 4 балла ECTS.
Конкурс открыт для аспирантов, но также могут принять участие и студенты старших курсов вузов и молодые ученые со степенью из России, Украины, Белоруссии.
Участники получают стипендию Министерства науки и Высшей школы. Для этого необходимо заполнить выслать стипендиальную анкету ( см. ссылку http://domeczek.pl/~natko/men/ankieta.php)
Кандидатам необходимо прислать CV, мотивационное письмо и рекомендацию научного руководителя ( см. http://ibi.uw.edu.pl/en/node/309)
Для участников предполагается возможность дофинансирования от 50 до 100% дорожных расходов до Варшавы.
Срок подачи заявлений до 20 марта 2012 года.
20/02/2012
проф. Ян Кеневич

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

IBI AL. UW i Polsko-Syberyjska Grupa Robocza „Pogranicza Cywilizacji”

Zapraszają do udziału w SEMINARIACH SYBERYJSKICH 2012

[w ramach Programu Academia in Public Discourse. Poland-Russia:Opening the Window]

Temat:
“Пограничье культур, культуры Пограничья. Старые проблемы – новые вызовы”.
Termin i miejsce prowadzenia:
Maj – czerwiec 2012 , Warszawa, IBI AL UW
Koordynacja:
Prof. Jan Kieniewicz
Prof. Zoja Morochojewa
Prowadzący:
Prof. Asałchan Boronoev (Skt Petersburg)
Prof. Nikołaj Ekeev (Gorno-Ałtajsk)
Dr Veronika Simonova (Skt Petersburg)
Prof. Uljana Vinokurova (Jakuck)
Uczestniczą:
Dr Albert Jawłowski (Warszawa)
Dr Ivan Peszkov (Poznań)
Zajęcia będą prowadzone w języku rosyjskim.
Uczestnicy Seminarium uzyskują dyplom uczestnictwa w szkole MSH i 4 punkty ECTS
Konkurs jest otwarty dla doktorantów, ale ubiegać się mogą także studenci wyższych lat i doktorzy z Rosji, Ukrainy i Białorusi.
Uczestnicy uzyskują stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym celu kandydaci muszą wypełnić i przesłać ankietę stypendialną umieszczoną na stronie http://domeczek.pl/~natko/men/ankieta.php.
Kandydaci dołączają CV, list motywacyjny i rekomendację opiekuna naukowego (zob. szczegóły na stronie http://ibi.uw.edu.pl/en/node/309).
Dla uczestników jest przewidziana możliwość dofinansowania podróży do Warszawy w wysokości od 50 do 100%
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 marca 2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 marca br.

20/02/2012
Prof. Jan Kieniewicz