Regulamin przyznawania stypendiów
ze środków Fundacji "Instytut «Artes Liberales»"
studentom i słuchaczom programów edukacyjnych FIAL

§ 1
Fundacja "Instytut Artes Liberales" tworzy Program Stypendialny "Fundusz Młodych Filomatów

§ 2
1.Program Stypendialny "Fundusz Młodych Filomatów" finansowany jest ze środków ofiarowanych przez sponsorów krajowych i zagranicznych.
2.Liczba stypendystów w danym roku akademickim zależy od wielkości zgromadzonych środków na stypendia.
3. Komisja stypendialna, w przypadku niedoboru środków na stypendia, może obniżyć kwoty stypendiów wskazanych w § 6 u.1 pkt.1 oraz w § 6 u.2.pkt.1

§ 3
Stypendium "Młodych Filomatów" może otrzymać student, doktorant lub pracownik naukowy, uczestniczący w programach edukacyjnych prowadzonych lub współprowadzonych przez FIAL.

§ 4
1.Stypendia przyznaje, powołana przez Zarząd FIAL, Komisja Stypendialna , w składzie:
 • Przedstawiciel Rady AAL
 • Opiekun Roku lub Opiekun Naukowy (w przypadku doktorantów i pracowników naukowych)
 • Przedstawiciel FIAL
2. Od decyzji Komisji Stypendialnej przysługuje odwołanie do Prezydenta Fundacji "Instytut Artes Liberales"
3. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o decyzji Komisji Stypendialnej

§ 5
1.Procedura przyznawania stypendiów
  a/ w przypadku stypendiów dla studentów licencjackich i magisterskich studiów w Akademii Artes Liberales Komisja Stypendialna przyznaje w każdym semestrze stypendium w oparciu o rekomendację Rady Akademii Artes Liberales
  b/ w przypadku stypendiów doktoranckich (ISD AAL) w oparciu o rekomendację Komisji Kwalifikacyjnej i/lub innego równoważnego podmiotu
  c/ pozostałe stypendia przyznawane są wg zasad wskazanych w § 9

§ 6
1. Stypendia dla studentów Akademii "Artes Liberales"
  1/. Stypendium przyznawane studentom wynosi 380,00 PLN miesięcznie i jest wypłacane nie dłużej niż przez 9 miesięcy w roku lub przez 5 miesięcy, jeśli program rozpoczyna się w semestrze letnim.
  2/. Na wniosek studenta Komisja może przyznać dodatkowe stypendium na udokumentowane rachunkiem/fakturą wydatki związane z uczestnictwem w programie w wysokości nie wyższej niż 180,- PLN w danym roku akademickim.
  3/. Stypendium roczne studenta uczelni zagranicznej, uczestniczącego w programach edukacyjnych prowadzonych lub współprowadzonych przez FIAL może zostać wypłacone w kilku ratach.
2. Stypendia dla doktorantów Akademii "Artes Liberales"
  1/.Maksymalna wysokość stypendium przyznawanego doktorantom wynosi odpowiednio:
   a/ I rok programu 4 000,00 PLN na rok
   b/ II rok programu 8 000,00 PLN
   c/ III rok programu 16 000,00 PLN
   d/ IV rok programu 8 000,00 PLN
  2/ Stypendium może być wypłacane jednorazowo lub w transzach

§ 7
Stypendysta, który nie spełnił wymagań określonych dla realizowanego przez niego programu edukacyjnego zwraca stypendium.

§ 8
Środki pochodzące ze zwrotów stypendiów zasilają konto środków stypendialnych Programu Stypendialnego "Fundusz Młodych Filomatów"

§ 9
Stypendia dla doktorantów pracujących na rzecz FIAL i IBI przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji w dniu 8.03.2005r

§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

«Artes Liberales» Institute Foundation,
00-378 Warszawa, ul. Jaracza 10, lok 28,
phone +48 22 696 69 51, fax: +48 22 696 69 52,
e-mail: ial@ial.org.pl